ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

Our Customer resize

บริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานเอกชน

- บริษัท เดอเบล จำกัด, บริษัท ในเครือบริษัทกระทิงแดง
-
บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด
-
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (อาหารสัตว์)
-
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
- บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด บริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานข่าวทีนิวส์ (
T-News)
- บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
- บริษัท อั่งเปา จำกัด มหาชน
-
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มหาราโพธิ์ จำกัด
- บริษัท สำนักกฎหมายสมศักดิ์ โตรักษา จำกัด
- บริษัท ทศธรรม จำกัด สำหนักงานกฎหมายและบัญชี
-
EDEN Education and Migration Centre Co.LTD.
- SCI Cosmetics Research Center
- บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
- บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
- บริษัท สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
- บริษัท ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
- Yong Tone Health Park Resort Co.LTD.
- Touch Sky, Ltd
- สถานเสริมความงาม แซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้สปา

- ร้านเรา ศรีนครินทร์
- บริษัท สตาร์โบรกเกอร์ จํากัด
- บริษัท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
- บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
-
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีอีโอ จำกัด
- ผ้าอ้อม
Certainty (Certainty Co LTD)

ธุรกิจรถยนต์

- บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
-
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (พระราม 9)
-
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ร่มเกล้า)
- บริษัท มาสด้า พระรามที่ 1 จำกัด
-
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
-
บริษัท ซิกเนเจอร์ คาร์ส จํากัด
-
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด
-
บริษัทโอเรียนเต็ลลีมูซีน จำกัด
-
Asia Motor Service Center Co.Ltd

ธุรกิจโรงแรม

-โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ
-
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
-
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะรัฐศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ในพระอุปถัมถ์
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์ระยอง
- มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
- มหาวิทยาลัยบูรพา จันทรบุรี
- มหาวิทยาลัยสยาม
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักอธิการบดี)
- มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาศสตร์ เขตร้อน)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สตูล)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (กองการเจ้าหน้าที่)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)
- ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระ
- ราชภัฎธนบุรี
- ราชภัฎเทพสตรี
- ราชภัฐวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
- วิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี
- เทคนิคเพชรบุรี
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (คณะวิทยาศาสตร์)
-
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (รัฐศาสตร์)

หน่วยงานราชการ

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงคมนาคม (การเงิน, ตรวจสอบภายใน)
- กระทรวงพาณิชย์ (ปลีก)
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม (พัฒนากฎหมาย)
- กระทรวงการคลัง
_กรมบัญชีกลาง
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรมพลศีกษา (รังสิต)
- กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมการเงิน (กองทัพบก)
- กรมการศาสนา ฝ่ายพิธี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สำนักงานอัยการสูงสุด
- กรุงเทพมหานคร (ปลีก)
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กำลังพล)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สำนักงานปฎิรูปกฎหมาย
- สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
- สำนักประเมินที่ดินและทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง
- สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
- สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
- สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
- สพฐ.สระบุรี เขต 2
- นพส. รุ่นที่32
- อบต.ศาลากลาง
- อบต.บ้านช้าง
- อบต แสงอรุญ
- อบจ.ราชบุรี
- อ.ก.ค.ศ. สระบุรี เขต 2
- กศน อยุธยา

โรงพยาบาล

- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาลพระมงกุฎ
- โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สันติบาลพยาบาลตำรวจ
-
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาลโพธาราม
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์

มูลนิธิ, สมาคม, สหกรณ์, สโมสร

- มูลนิธิรุ่งอรุณ
- มูลนิธิรามาธิบดี
- มูลนิธิแก่งคอยเมตาธรรม
- มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
- สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสุ่ผู้เรียน
- สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
- สมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกาญจนบุรี
- สมาคมเครดิสยูเนี่ย
- สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
- สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
- สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
- สมาคมผู้บริการ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมครู อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมมวยไทยโลก ในพระบรม
-
สมาคมกอล์ฟราชวิทย์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- สโมสรนักศึกษา
EAU
- สโมสรโรตารี่
- TEACHER AWARDS ONPEC 2001
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสระบุรี
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอมวกเหล็ก
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภิเสาไห้
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
-
สมาคมนักเรียน ภปร ราชวิทย์

โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน

- โรงเรียนวัดราชโอรส
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- โรงเรียนวัดอินทาราม
- โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
- โรงเรียนภาษานุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลอบต.บางตาเถร
- โรงเรียนเทศบาล 4 ราชบุรี
- โรงเรียนเทศบาล 5 ราชบุรี
- โรงเรียนชิโนรส
- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
- โรงเรียนวัดหนองแหวน
- โรงเรียนวัดท่าศาลา
- โรงเรียนวัดรำพัน
- โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
- โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
- โรงเรียนวัดจันทราวาส
- โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
- โรงเรียนอนุบาลเทศยาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอินทโมสีประทาน
- โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
- โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
- โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
- โรงเรียนอนุบาลดอนพุด
- โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
- โรงเรียนอนุบาลหมวกเหล็ก
- โรงเรียนสามัคคีวิทยา
- โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
- โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่
- โรงเรียนอุดมศิลป์
- โรงเรียนอู่ทอง
- โรงเรียนวัดพุทธบูชา
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
- โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
- โรงเรียนวัดเทพประสิทย์คณาวาส
- โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
- โรงเรียนเตรียมอุดม พัฒนาการ นนทบุรี
- โรงเรียนพนิชยการภาษานุสรณ์บางแค
- โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
- โรงเรียนวัดบางหลวง
- โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
- โรงเรียนวิภารัน์
- โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
- โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
- โรงเรียนดอนพุด
- โรงเรียนประถมฐานบิน
- โรงเรียนสามัคคืวิทยา
- โรงเรียนอนุบาล ชุติมา
- โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
- โรงเรียนวัดท่าช้าง
- โรงเรียนสุริยวงศ์
- โรงเรียนลิ่นเต๊อะแก่งคอย
- โรงเรียนลาดบัวหลวงไฟโรจน์วิทยา
- โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
- โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
- โรงเรียนวัดอุบลวรรณา
- โรงเรียนบ้านท่ากลอย
- โรงเรียนบ้านยางเอน
- โรงเรียนบ้านมะเดือ
- โรงเรียนบ้านเขาอางคร่อมครอง
- โรงเรียนเทศบาล 3 คลองตาเค็ด(ปลีก)
- โรงเรียนคลองแสนสุข
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ จังหวัดหนองคาย
-โรงเรียนสวนอนันต์
-โรงเรียนวัดหัวลำโพง
-โรงเรียนวัดหนัง
-โรงเรียนสาธิต มศว กรุงเทพ
- โรงเรียนมัธยมพดุงวิทยา
- โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
- โรงเรียนเจริญพัฒนา บริหารธุรกิจ
- โรงเรียนวัดโป่ง
- โรงเรียนวัดท่าเกวียน
- โรงเรียนพิบูรย์อุปภัมย์
- โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

วิทยาลัย, อาชีวศึกษา

- วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
- วิทยาลัยมหาดไทย
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
- วิทยาลัยการอาชีพ ปากท่อ
- วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
- วิทยาลัยราชสุดา
- อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
- เทคโนโลยีวัรพัฒน์
- เทคนิคพาณิชย์การอยุธยา
- เทคโนโลยีการศึกษาลพบุรี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

องค์กรอื่นๆ

- ศูนย์พัฒนาชุมชลราชบุรี
- กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี
- โรงงานยาสูบ
- สถานีตำรวจภูธรราชบุรี

และอีกนับร้อยนับพันบุคลากรจากหลายหลายองค์กรทั่วประเทศไทย....