เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดเครื่องแบบปกติขาว)

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับทักษะพิเศษ

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับทรงคุณวุฒิ
 2. ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทตำแหน่งอำนวยการ

 1. ระดับสูง

ประเภทตำแหน่งบริหาร

 1. ระดับสูง
 2. ระดับต้น

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับอาวุโส

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. ระดับชำนาญการ

ประเภทตำแหน่งอำนวยการ

 1. ระดับต้น

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับชำนาญงาน

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับปฏิบัติการ

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับปฏิบัติงาน

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดข้าราชการสีกากี)

 

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับทักษะพิเศษ

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับทรงคุณวุฒิ
 2. ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทตำแหน่งอำนวยการ

 1. ระดับสูง

ประเภทตำแหน่งบริหาร

 1. ระดับสูง
 2. ระดับต้น

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับอาวุโส

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. ระดับชำนาญการ

ประเภทตำแหน่งอำนวยการ

 1. ระดับต้น

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับชำนาญงาน

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

 1. ระดับปฏิบัติการ

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

 1. ระดับปฏิบัติงาน

 อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ที่มา http://www.opm.go.th