Happy Chinese New Year 2018

NYear 2018

福禄双全 (ฝูลวี่ซวงฉวน) 祝您步步高升 ! (จู้หนินปู้ปู้เกาเซิง) … เป็นศิริมงคล ด้วยเงินทองและวาสนา ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

จากใจ พวกเราทุกคน TMT Garment Group
Happy New Year !!