เป็นวิทยากร ในหัวข้อธุรกิจยุค Digital economy ต้อง e-commerce

ร้านสูทออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการค้า e-commerce

ในนามสมาคม Thai e-commerce เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อธุรกิจยุค Digital economy ต้อง e-commerce รวมถึงข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องทราบ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจ ร้านสูทออนไลน์ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

www.facebook.com/suitonlinegarment