เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

Azuma

ครั้งหนึ่งเมื่อเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในการเสด็จไปรับประทานอาหารค่ำส่วนพระองค์ ณ ร้าน Azuma Japanese Restaurants Sydney, Australia

www.facebook.com/suitonlinegarment