ตัวอย่างอินทรธนู


ข้าราชการพลเรือน (ช่อตรี)

ข้าราชการพลเรือน (ระดับ C3 - C4 เดิม)
- ระดับปฎิบัติงาน (ทั่วไป) -

ข้าราชการพลเรือน (ระดับ C5 - C6 เดิม)
- ระดับชำนาญงาน (ทั่วไป) -
- ระดับปฎิบัติการ (วิชาการ) -

ข้าราชการพลเรือน (ระดับ C7 เดิม)
- ระดับอาวุโส (ทั่วไป) -

- ระดับชำนาญการ (วิชาการ) -
- ระดับชำนาญการพิเศษ (วิชาการ) -

- ระดับต้น (อำนวยการ) -

ข้าราชการพลเรือน (ระดับ C8 ขึ้นไป เดิม)
- ระดับทักษะพิเศษ (ทั่วไป)

- ระดับเชี่ยวชาญ (วิชาการ) -
- ระดับทรงคุณวุฒิ (วิชาการ) -

- ระดับสูง (อำนวยการ) -

- ระดับต้น (บริหาร) -
- ระดับสูง (บริหาร) -

อินทรธนูข้าราชการ สำนักพระราชว้ง (ระดับ C9)

อินทรธนู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ฝ่ายผลิต (ช่อตรี)


อินทรธนู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่อพิเศษ (C7)

อินทรธนู ไปรษณีย์ไทย (ช่อเอก)

อินทรธนูข้าราชการฝ่ายปกครอง

หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
สาระน่ารู้